Sudet Visio 2020

Sudet on laadukas seura, joka kasvattaa menestyviä pelaajia kaikille sarjatasoille ja synnyttää harrastajilleen elinikäisen kiinnostuksen kohteen. Kasvatusyhteisö aktivoi lisää harrastajia, seuratoimijoita ja kannattajia. Sudet on näkyvä osa kouvolalaista liikuntakenttää sekä jalkapallon ja salibandyn lajiperheitä.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme kouvolalaisille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ja salibandya.

Tavoite: Sudet tunnetaan laadukkaana ja vakavaraisena urheiluseurana

Seuraa johdetaan hyvää hallintotapaa noudattaen avoimesti ja luottamuksellisesti. Seuran taloutta hallitaan suunnitelmallisesti ja sen seuranta on jatkuvaa. Seuran houkuttelevuutta ja näkyvyyttä kohennetaan Sudet Brändiä ja markkinointia kehittämällä. Harrastamisen kustannukset pidetään kohtuullisina varainhankintaa tehostamalla ja lisäämällä yhteistyökumppaneita.

Lajiliiton tai liikuntajärjestöjen laatujärjestelmät ohjaavat toiminnan sisältöä. Tavoitteena on saavuttaa laatujärjestelmien taso, joka olosuhteiden mukaan on mahdollinen.

Seuratasolla selvitetään hallinnollisesi paras ratkaisu kahden lajin organisaatiolle. Organisaatiossa on aktiiviset ja motivoituneet ihmiset oikeilla paikoilla. Vastuualueet ja niistä johdetut tehtävät on jaettu seuratoimijoille. Seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen. Vapaaehtoistoimijoille seura on kiinnostava paikka kasvaa ja kehittyä.

Yhteistyö ja keskustelu lajiliiton ja muiden seurojen kanssa on jatkuvaa,
parhaita esimerkkejä hyödynnetään kehittämisessä.

Resurssien mukaan toiminnan laatua kehitetään päätoimisten ja OTO-ammattivalmentajien määrää suunnitelmallisesti lisäämällä. Joukkueiden avaintoimijoiden kanssa tehdään kirjalliset sopimukset.

Olosuhteita kehitetään tekemällä oman harjoitushallin hankintasuunnitelma ja
kehittämällä keskuskenttää jalkapallostadioniksi yhdessä kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoite: Harrastaminen ja toimiminen Susissa synnyttää iloa ja onnistumisia sekä koko eliniän harrastuksen ja kiinnostuksen kohteen.

Sudet noudattaa kasvatustieteen ja liikuntatieteen perusoppeja valmennuksessa.
Keskeisinä aiheina ovat pelaajan kasvu ihmisenä ja urheilijana sekä lajin oppiminen eri ikävaiheissa. Kasvatus perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen joukkueen, pelaajan, perheen ja koulun kesken. Pelaajaa tuetaan valmentajan palautteen ja pelaajan itsearvioinnin avulla. Kirjallisilla kyselyillä ja joukkueen sisäisillä keskusteluilla tuetaan joukkueen kehittymistä ja yksilön kasvua. Joukkue luo omat säännöt seuran yhteisten raamien tueksi.

Harrastuksen aloittamisen kynnys tehdään matalaksi. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on jatkuvaa. Laadukas kerhotoiminta on monille uusille harrastajille ensimmäinen kokemus lajista. Joukkueita perustetaan kaikille ikäluokille niin tytöille kuin pojillekin.

Juniorijoukkuetoiminnassa lajin oppiminen on tärkein prioriteetti ennen yksittäisen ottelun tai turnauksen voittoa. Valmennuksen tavoitteet ja mittarit asetetaan sen mukaisesti ikäluokittain.

Edustusjoukkueiden rooli on tarjota alueen tavoitteellisille pelaajille tie juniorisarjoista aikuisten kilpasarjaan ja siitä eteenpäin. Aikuispelaajille edustusjoukkueet tarjoavat laadukkaan ja urheilullisen ympäristön harrastaa lajia tavoitteellisesti.

Susissa on suositut ja kilpailukykyiset lajit, mutta mahdollistetaan myös toisien lajien harrastaminen. Jalkapallon ja Salibandyn samanaikaista harrastamista koordinoidaan sisäisesti. Monipuolinen lajiharjoittelu kiinnittää huomiota myös lihastasapainon säilyttämiseen, kehonhallintaan ja yleiseen liikkuvuuteen. Urheilulliset ja terveelliset elämäntavat tehdään pelaajille tutuiksi esimerkeillä ja ohjeistuksella. Vammojen ennaltaehkäisyyn ja niiden hoitoon tehdään selkeät ja ohjeistetut menettelyt.

Jokaista pelaajaa kannustetaan jatkamaan harrastusta omalla tasollaan ja panostuksellaan. Juniorivaiheen jälkeen mahdollistetaan harrastuksen jatkuminen aikuisryhmässä ja tarjotaan mahdollisuus osallistua myös muihin seuratoiminnan tehtäviin.

Tavoite: Susissa kasvaa laadukkaita, menestyviä ja motivoituneita urheilijoita, jotka ymmärtävät ja osaavat pelata omaa lajiaan

Tavoite: Susissa kasvaa laadukkaita, menestyviä ja motivoituneita urheilijoita, jotka ymmärtävät ja osaavat pelata omaa lajiaan

Sudet luo kokonaiskuvan pelaajakehityksen sisältöön eri ikäluokille, molemmille sukupuolille ja lajeille. Pelaajakehityksen lähtökohtana määritetään, minkälaisia ominaisuuksia hyviltä pelaajilta vaaditaan. Harjoittelun painopisteet ja määrät yhtenäistetään lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi.

Valmentajia kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Valmentajien osaamista kontrolloidaan koulutuksella, tutoroinnilla ja mentoroinnilla.
Suunnitelmallisuus ja analysointi ovat valmennuksen kulmakiviä niin vuosi-, jakso- kuin viikkotasollakin. Lajin ja valmennusmenetelmien kansainvälisen kehittymisen seuranta on jatkuva prosessi.

Valmennukselle asetetaan ikäluokittain eriasteisia mitattavia tavoitteita. Tavoitteet sisältävät sekä yksilö- että joukkuekohtaisia mittareita. Motivoituneita ja omaan kehitykseensä tavoitteellisesti suhtautuvilta pelaajilta vaaditaan enemmän. Valmentajien arvioinnin ja pelaajan itsearvioinnin perusteella tavoitteellisille pelaajille tehdään yksilölliset harjoitusohjelmat joukkueharjoitusten lisäksi. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää videojärjestelmiä arvioinnin tueksi.

Pelaajiin luodaan henkilökohtaiset kontaktit ja jatkuva vuorovaikutus, jolla vahvistetaan pelaajan sitoutumista seuraan. Pelaajat kasvatetaan vastaamaan itse omasta kehittymisestään Pelaajan kehittäminen sisältää lajitaidon kehittämisen, fyysisen valmennuksen ohjelmat ja henkisen kasvun tukemisen. Pelaajia opastetaan, heidän suorituksia seurataan ja niistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Perustetaan valmennuksen erityisryhmiä ja pelaajia siirretään suunnitelmallisesti vaativaan ympäristöön harjoittelemaan ja pelaamaan. Pelaajat ja valmentajat sitoutetaan kehittymiseen pitkän tähtäimen suunnitelmilla ja sopimuksilla.

Suunnitelmallisesti kansainvälistä kanssakäymistä lisäämällä tuetaan valmentajien osaamisen kehittymistä ja pelaajien ymmärrystä siitä, mitä kasvaminen ammattiurheilijaksi ja huippupelaajaksi edellyttää.

Tavoite: Sudet on houkutteleva ja hyvähenkinen yhteisö

Seura kehittää Sudet Brändiä näkyvyyden lisäämiseksi ja seuran arvostuksen kohottamiseksi. Sudet järjestää harjoittelun ja pelien lisäksi myös muita yhteisöllisyyttä kasvattavia tapahtumia, koulutuksia ja seurainfoja.

Toiminta on avointa, rehellistä, oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Seuratoimijat sitoutetaan noudattamaan seuran toimintamallia, näyttämään hyvää esimerkkiä ja tekemään monen suuntaista hyvää yhteistyötä. Seuran kouluttamia valmentajia sitoutetaan jatkamaan seurassa myös oman lapsen ikävaiheiden jälkeen. Edustusjoukkueista aktivoidaan kiinnostuneita pelaajia valmennukseen.

Valmennustiimejä perustetaan ja tiimejä tuetaan erilaisilla tiimivalmennuksen malleilla. Joukkueen vastuuvalmentaja vastaa aina kokonaisuudesta, mutta eri mallit kuvaavat minkälaisista osista muut tiimin valmentajat voivat vastata vastuuvalmentajalle, jotta kaikki valmennusresurssit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti joukkueen ja pelaajien kehittämiseen.

Pelaajat opetetaan arvostamaan ja auttamaan pelikaveria sekä suvaitsemaan erilaisuutta. Uudet pelaajat toivotetaan tervetulleiksi mukaan joukkueeseen omana itsenään. Joukkuehengen kohottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Ristiriidat käsitellään ensisijaisesti keskustelemalla joukkueen ja tarvittaessa seuran sisällä.

Edustusjoukkueiden pelaajat ja pääsarjatasolle kasvatetut Sudet -pelaajat toimivat esikuvina junioreille.

Pelaajien vanhemmille kerrotaan seuran toimintamallista ja heillä on oma tärkeä rooli osana kokonaisuutta. Perheitä aktivoidaan mukaan seuratoiminnan erilaisiin tehtäviin.

Sudet tekee yhteistyötä lajiliittojen, urheiluakatemian, muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa. Lajin sisäisellä yhteistyöllä pidetään huolta koko lajin kehittymisestä kaupungissa yhteiseen suuntaan. Seurojen välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan pelaaminen vanhemmissa juniori-ikäluokissa valtakunnallisissa sarjoissa. Sudet on avoin uusillekin yhteistyömuodoille.

Susien pelaajat, seuratoimijat ja vanhemmat kantavat seuravaatteita ja tuntevat vahvaa sisäistä ylpeyttä omasta perinteisestä seurastaan.