Seuran nimi: Sudet ry

Y-tunnus 1710808-5

Sudet ry säännöt

päivitetty 1.11.2016

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Sudet ry

Kotipaikka Kouvola
Seuran kieli Suomi

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, että salibandyä, tavoitteena jäsentensä ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
– kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
– harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
– sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;
– tiedotus- ja valistustoimintaa;
– mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita sekä
– pyrkii aloitteellisesti edistämään oman alansa toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla, harjoittaa kustannustoimintaa sekä ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa yhdessä paikassa.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheen-johtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Johtokunta voi hyväksyä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Eroaminen tulee voimaan kuluvan kalenterivuoden lopussa ja eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
– toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka
– syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja jäsenmaksujaan seuran kokoukseen mennessä, ei jäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran vuosikokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja vuotuisesta jäsenmaksusta sekä ainais- ja kannattajajäsenten vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään 31.3. mennessä. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava Kouvolassa ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsuissa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muissa asioissa kuin kokouskutsuissa mainituissa ei kokouksessa saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis-, jäsenmaksun, ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja vuodeksi kerrallaan

10 Valitaan johtokuntaan kohdassa 9 mainittujen lisäksi neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä

11 valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johtokuntaan kuuluu vuosikokouksessa valitut , puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja neljä (4) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Vastata, että seuran toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan

4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5 Vastata seuran taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9 Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet

12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.1. – 31.12.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja joku näistä yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa tai johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19 § Seuran varojen luovuttaminen

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava junioriurheilua edistävään toimintaan, purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

20 § Yhdistyslain noudattaminen

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.